Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 3, с. Горна Малина” Проектът е със сключен Договор

Прочети повече

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна Малина, община Горна Малина”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка

Прочети повече

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 год.

Проект Реализация „Топъл обяд в Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05SFPR003-1.001-0018-C01 от 18.11.2022 год., със срок на изпълнение до 30.09.2025 год. и с максимален

Прочети повече

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

  Проект  Реализация „Спортен комплекс Горна Малина” Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. Проектът

Прочети повече

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05FMOP001-5.001-0195 от 30.03.2021 год., със срок на изпълнение до

Прочети повече

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

  Проект Реализация „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 2, с. Горна Малина” Проектът е със сключен

Прочети повече

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“

  Проект Реализация „Целево подпомагане с топъл обяд в община Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № ФС01-0454 от 23.04.2020 год., със срок на изпълнение до

Прочети повече