Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Проект

Реализация

„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 3, с. Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG06RDNP001-7.021-0029 от 21.06.2023 год., със срок на изпълнение не по-късно от 15.09.2025 год. и с максимален размер на БФП до 2 253 027,03 лева.