Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

 

Проект

 Реализация

„Спортен комплекс Горна Малина”
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен, отчетен е през м. ноември 2013 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 4 484 119,19 лв.
„Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения – подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци – с. Стъргел и изграждане на допълнителен актумулиращ обем и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Камарци. Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина”
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен, отчетен е през м. октомври 2013 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 5 334 715,39 лв.
„Реконструкция, рехабилитация и изграждане на централната част на с. Горна Малина”
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен, отчетен е през м. април 2015 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 1 139 401,81 лв.
„Облагородяване на еко пътека и пространствата около нея: Паметник „Арабаконак“ до извора на река Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел”
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен, отчетен е през м. септември 2015 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 285 052,98 лв.
„Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръженията за посетители в Община Горна Малина като предпоставка за развитие на интегриран селски туристически продукт”
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.
Проектът е изпълнен, отчетен е през м. септември 2015 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 300 070,87 лв.