Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 3, с. Горна Малина” Проектът е със сключен Договор

Прочети повече

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 год.

Проект Реализация „Топъл обяд в Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05SFPR003-1.001-0018-C01 от 18.11.2022 год., със срок на изпълнение до 30.09.2025 год. и с максимален

Прочети повече

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

  Проект Реализация „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 2, с. Горна Малина” Проектът е със сключен

Прочети повече

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с №

Прочети повече