Покана

за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета

Прочети повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани, предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2024 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Малина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване

Прочети повече

Обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина за периода 2023 – 2027 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина

Прочети повече

Обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Горна Малина за 2024 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет

Прочети повече

Обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи собственост на Община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и

Прочети повече

Обществено обсъждане на проекта за изменение на План за действие за общинските концесии на община Горна Малина за 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 15.01.2024 г. (понеделник) от 08:00 часа в Общинска администрация Горна

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение на наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 12.12.2023 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна

Прочети повече

Общественото обсъждане на Анализа на потребностите на Община Горна Малина от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл. 46, ал. 1, Община Горна Малина публикува Анализ на потребностите от социални услуги

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане на Проект предложение за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2023 – 2026 г“

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.З от АПК Кметът на Община Горна Малина КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА на 15.09.2023 год. от 11,00

Прочети повече