Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани, предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2024 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Малина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване

Прочети повече

Обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина за периода 2023 – 2027 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина

Прочети повече

Обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Горна Малина за 2024 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет

Прочети повече

Обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи собственост на Община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и

Прочети повече

Обществено обсъждане на проекта за изменение на План за действие за общинските концесии на община Горна Малина за 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 15.01.2024 г. (понеделник) от 08:00 часа в Общинска администрация Горна

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение на наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 12.12.2023 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна

Прочети повече

Общественото обсъждане на Анализа на потребностите на Община Горна Малина от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл. 46, ал. 1, Община Горна Малина публикува Анализ на потребностите от социални услуги

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане на Проект предложение за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2023 – 2026 г“

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.З от АПК Кметът на Община Горна Малина КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА на 15.09.2023 год. от 11,00

Прочети повече

Обществено обсъждане на проекта на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 21.09.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Общинска администрация Горна

Прочети повече