Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от

Прочети повече

Проект на Правила за условията и реда за субсидиране на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Горна Малина

На основание чл. 77 във връзка с чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на План-сметката за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г.

На основание чл. 66 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Малина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Горна Малина за 2023 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. , отчет за изпълнение на средствата на Европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за

Прочети повече

Покана за публично обществено обсъждане на предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 13.07.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в Общинска администрация Горна

Прочети повече

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна Малина

Община Горна Малина уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.05.2022 г. (четвъртък), могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект  за изменение и допълнение

Прочети повече

Покана за публично обсъждане

Уважаеми съграждани, Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2022 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече

Обществено обсъждане на предложение на Наредба за условията и реда за записване, отписване, преместване и отсъствие на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина

ПОКАНА за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за условията и реда за записване, отписване, преместване и отсъствие на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на

Прочети повече