Пазарно проучване

Събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки – Община Горна Малина кандидатства пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по подмярка 7.2.

Прочети повече

„Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”

Прочети повече