Пазарно проучване

Събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществените поръчки – Община Горна Малина кандидатства пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за финансиране на проект – „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Горна Малина“.

Уведомление

Образец № 1

Образец № 2

Решение № 354 от 20.12.2022 год. за определяне на цени