Демографски данни

Населението на община Горна Малина към 20.01.2023 г. по данни на ЕСГРАОН е общо 7 503.

 Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес

Населено място

С постоянен адрес

С настоящ адрес
Априлово

993

1169

Байлово

240

411

Белопопци

572

733

Гайтанево

133

230

Горна Малина

1 328

1 621

Горно Камарци

201

312

Долна Малина

271

392

Долно Камарци

327

413

Макоцево

120

437

Негушево

117

299

Осойца

147

507

Саранци

201

340

Стъргел

187

317

Чеканчево

207

322

В населените места с население под 500 жители, по – голямата част от тях са до 60 години. Единствената възможност за развитието им остават специални програми за преразпределение на собствеността върху имотите.

В общината живее ромско население, което за разлика от други общини и региони в страната, в преобладаващата си част работи. Малко от тях са регистрирани в бюрото по труда.

 На практика човешкият ресурс на общината се разпилява и трудно могат да бъдат прогнозирани неговите параметри. С привличането на инвеститори ще се увеличи броят на работните места. В обратния случай селата все повече ще обезлюдяват.
Анализ сектор “Човешки ресурси”
 Силни страни
Слаби страни 
· Възможност за използване образователния ресурс на София.
· Сравнително по-ниско ниво на безработица в сравнение с останалите региони на страната.
· Малки на брой малцинствени групи с възможност за интегриране.
· Сравнително добре развита инженерна инфраструктура.
· Наличие на културни паметници и традиции, специфични за този район на страната.
· Тенденция за насочване на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Сравнително висок процент на населението с ниско образователно ниво.
· Висок процент на населени места с население под 500 човека с тенденция за прогресивно намаляване.
· Липса на изградена база за привличане на туристи и развитие на туризма.
 Възможности  Заплахи
· Човешкият ресурс в общината позволява дефинирането на политика за развитие в тази област.
· Преориентиране на профила на професионалната подготовка в училищата може да се осъществи с малки инвестиции и да се използва близостта до образователната мрежа на гр. София.

· Постепенно ориентиране на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Продължаване тенденцията за намаляване на населението на общината.
· Намаляване образователното равнище на населението.