Демографски данни

Населението на община Горна Малина към 21.11.2023 г. по данни на ЕСГРАОН е общо 7 679.

 Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес

Населено място

С постоянен адрес

С настоящ адрес
Априлово

1 002

1 174

Байлово

238

458

Белопопци

570

772

Гайтанево

1332

236

Горна Малина

1 328

1 617

Горно Камарци

202

318

Долна Малина

272

400

Долно Камарци

326

428

Макоцево

120

454

Негушево

115

312

Осойца

148

509

Саранци

200

372

Стъргел

185

306

Чеканчево

205

323

В населените места с население под 500 жители, по – голямата част от тях са до 60 години. Единствената възможност за развитието им остават специални програми за преразпределение на собствеността върху имотите.

В общината живее ромско население, което за разлика от други общини и региони в страната, в преобладаващата си част работи. Малко от тях са регистрирани в бюрото по труда.

 На практика човешкият ресурс на общината се разпилява и трудно могат да бъдат прогнозирани неговите параметри. С привличането на инвеститори ще се увеличи броят на работните места. В обратния случай селата все повече ще обезлюдяват.
Анализ сектор “Човешки ресурси”
 Силни страни
Слаби страни 
· Възможност за използване образователния ресурс на София.
· Сравнително по-ниско ниво на безработица в сравнение с останалите региони на страната.
· Малки на брой малцинствени групи с възможност за интегриране.
· Сравнително добре развита инженерна инфраструктура.
· Наличие на културни паметници и традиции, специфични за този район на страната.
· Тенденция за насочване на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Сравнително висок процент на населението с ниско образователно ниво.
· Висок процент на населени места с население под 500 човека с тенденция за прогресивно намаляване.
· Липса на изградена база за привличане на туристи и развитие на туризма.
 Възможности  Заплахи
· Човешкият ресурс в общината позволява дефинирането на политика за развитие в тази област.
· Преориентиране на профила на професионалната подготовка в училищата може да се осъществи с малки инвестиции и да се използва близостта до образователната мрежа на гр. София.

· Постепенно ориентиране на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Продължаване тенденцията за намаляване на населението на общината.
· Намаляване образователното равнище на населението.