Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна Малина, община Горна Малина”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка

Прочети повече

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

  Проект  Реализация „Спортен комплекс Горна Малина” Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. Проектът

Прочети повече

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05FMOP001-5.001-0195 от 30.03.2021 год., със срок на изпълнение до

Прочети повече

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“

  Проект Реализация „Целево подпомагане с топъл обяд в община Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № ФС01-0454 от 23.04.2020 год., със срок на изпълнение до

Прочети повече

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 год.

  Проект Реализация „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05M9OP001-2.101-0128 от 26.05.2020 год., със

Прочети повече

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ Община Горна Малина е бенефициент по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г. чрез Агенция за социално подпомагане на проект № 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности

Прочети повече

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни” Проектът е

Прочети повече

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация „Укрепване на свлачище в с. Стъргел” Проектът е изпълнен и отчетен. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 136 463,55 лв. „Осигуряване на общинска образователна инфраструктура

Прочети повече

Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

В края на 2017 г. чрез Национално сдружение на общините в Република България се проведе конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение

Прочети повече