Наредби

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги – актуализирана 2024
– План сметка
– Приложения

Наредба за издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Горна Малина

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Горна Малина и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Горна Малина

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина

Наредба за регистрацията, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Горна Малина


Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина


Наредба за управление на общинските пътища


Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна Малина
– Регистър на общинските детски градини в община Горна Малина
– Регистър на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие в община Горна Малина


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Горна Малина


Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Горна Малина


Наредба за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги, и обекти с обслужващо предназначение в Община Горна Малина


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 14 от Закона за общинския дълг


Наредба за символите, почетните знаци и звания на община Горна Малина


Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и подържане на чистотата на територията на община Горна Малина


ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина

Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина