За общината

Община Горна Малина е част от Софийска област и  се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково.

Общински център е с. Горна Малина.

Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево,  Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 5 043 жители с постоянен адрес и 7 679 жители с настоящ адрес (по данни на ГРАО към 21.11.2023 г.).

Обособени са две вилни зони към селата Долно Камарци и Осойца.

За местностите „Овчо бърдо” край с. Макоцево, „Киси кория” и „Минков трап” – с. Долно Камарци и „Мангулски дол” – с. Гайтанево са одобрени планове на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване от граждани въз основа на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Голяма част от тези имоти са застроени до 1 януари 1991 г.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА КМЕТ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ТЕЛЕФОН
с. Априлово АТАНАС ВЛАДОВ aprilovo@gornamalina.eu 0884301635
с. Байлово ПЕТРАНКА ЛАЗАРОВА
baylovo@gornamalina.eu 071504/221
с. Белопопци МАРИО АСЕНОВ
belopopci@gornamalina.eu 071504/230
с. Гайтанево ИВАН МИХАЙЛОВ
gaytanevo@gornamalina.eu 07159/2413
с. Горна Малина ИНЖ.  АНГЕЛ ЖИЛАНОВ gmalina@abv.bg 0887805895
с. Горно Камарци АСЕН СИМЕОНОВ
gorno.kamarci@gornamalina.eu 071503/701
с.  Долна Малина ЙОНКО ДИМИТРОВ dolna.malina@gornamalina.eu 07159/2400
с.  Долно Камарци НИКОЛА ГОСТЕВ dolno.kamarci@gornamalina.eu 0889205809
с. Макоцево НИКОЛА ПЕТРОВ makocevo@gornamalina.eu 07157/2414
с. Негушево ПЕНКО ПЕНКОВ negushevo@gornamalina.eu 0889014290
с. Осойца ХРИСТИНА ХРИСТОВА
osoyca@gornamalina.eu 0889711899
с. Саранци КИРИЛ РАШЕВ
saranci@gornamalina.eu 0888111176
с. Стъргел МАРИЯ ИВАНОВА
sturgel@gornamalina.eu 071503/702
с. Чеканчево НИКОЛА НИКОЛОВ
chekanchevo@gornamalina.eu 07157/2205