Здравеопазване

 • Медико – Дентален център „Тиерра Медика“ ЕООД в Горна Малина /здравна служба/
 • Медико – дентален център “Тиерра Медика” с. Априлово.

тел. за контакти: 088 844 4027

На територията на МДЦ „Тиерра Медика“ е установена практиката на общо-практикуващ лекар д-р Нина Илиева, която се обслужва от двама специалисти в зависимост от възрастовата категория на пациентите (деца до 18 г. и възрастни).

В детския кабинет се извършват специализирани медицински и здравно-промотивни дейности на деца до 18-годишна възраст – прегледи, имунизации, измерване на ръст и тегло и др. В кабинета можете да се консултирате и да следите за правилното физическо и нервно-психическо развитие на вашето дете, също така да получите информация за неговото правилно отглеждане и родителски грижи, както и относно воденето на здравословен начин на живот в семейството, като цяло.

Стоматологичният кабинет е модерно оборудван с нова техника. В него работят стоматолози, които са едновременно и опитни, и със съвременни знания и възможности за прилагане на нови техники и технологии. Извършват се всички видове терапии и манипулации, в т.ч. ортопедия (коронки, мостове, протези), хирургия и детска стоматология.

Във физиотерапевтичното отделение се прилагат утвърдени апаратни методи за лечение на болести и травми на опорно-двигателния апарат, както и на дегенеративни, възпалителни и неврологични заболявания. Извършват се и постоперативна и след инсултна рехабилитация. На всеки пациент се изготвя индивидуално лечебно-рехабилитационна програма, включваща физиотерапевтично лечение, медикаментозно лечение и съвети за хигиенно-двигателен режим. Процедурите се извършват от квалифициран рехабилитатор и лекар – физиотерапевт от СБПЛР Панчарево с модерна физиотерапевтична апаратура. Разполагаме с: ултразвук, апарат за квантова терапия, апарат за нискочестотни токове, магнит, електролечение, светлолечение, дарсонвал, йонофореза, инхалации и черноморска луга.

в Центъра работят специалисти по кардиологогия, хирургия, вътрешни болести и хомеопатия.

Община Горна Малина, с. Горна Малина, ул. „Двадесет и първа“ № 61 /здравна служба/ и в с. Априлово, ул. Първа, № 36; 0888 444 027 – Регистратура tierra_med@abv.bg – E-mail

 • ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
  с. Горна Малина, Спортен комплекс
  Работно време: понеделник – петък от 08:00 до 17:00 часа
  Телефон за контакт: 0885 999 845.
Центърът е с капацитет 20 места и е форма на почасова подкрепа на деца и пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости.
Социалната услуга може да се предоставя на широк кръг потребители.
Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящ адрес до директора на дирекция „Социално подпомагане“ – Елин Пелин, чрез Изнесеното работно място в с. Горна Малина.
Молба по образец за ползване на социалната услуга:
– Копие от експертно решение ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК или медицинско направление, ако има такива. (Копия на документите се представят само в случаите, в които Дирекцията за социално подпомагане не разполага с тях );
– Документ за самоличност – за справка.
При необходимост органите могат да изискват и други документи. Приемът на деца в центъра се извършва по реда на чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
 • Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин ЕООД
  Болницата разполага с 62 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение: Вътрешни болести – Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Нефрология,  Детски болести, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория.
  гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” № 15 ; тел. централа – 0725/60153; e-mail: mbal_elin_pelin@abv.bg – Управител – д-р Мая Луканова – тел. 0725/60152
 • „Св. Анна“ София АД
  Университетска многопрофилна болница за активно лечение(бившата окръжна болница) –  Болницата разполага с 415 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична хематология, Гастроентерология, Нефролотия, Пневмология, Кардиология, Ревматология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Обща и ендоскопска хирургия, Кардиохирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Неврология, Неврохирургия, Лицево-челюстна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Офталмология, Оториноларингология, Инфекциозни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Неонатология, Обща и клинична патология, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Микробиология, Трансфузионна хематология. В структурата на УМБАЛ „Света Анна” е разкрито Отделение по хемодиализа. Създадена е Обща ТЕЛК за Софийска област с Передседател д-р  В. Григорова – тел. 9759 174.
  гр. София, ул. „Д.Моллов“ №1; тел. централа 975 9200; e-mail: sv.anna_sofia@abv.bg – Изпълнителен директор: д-р Славчо Близнаков – тел.: 02/9759 222.
 • Оборудвани стоматологични кабинети на територията на общината:
  д-р Билал Ал-Амин – Долно Камарци и д-р Христо Стоилов – Чеканчево.
  Повече информация за работното време и контакти, може да научите от кметствата на селата.
 • Спешна медицинска помощ – Елин Пелин – Телефон за контакт: 0725/60 150 или 112.
 • Аптеки на територията на общината: в с. Горна Малина и в с. Априлово в Здравните служби – Медико – дентален център “Тиерра Медика”, работят със Здравната каса.
  Повече информация за работното време и контакти, може да намерите в началото на рубриката.