Съобщение на основание чл. 91 от Изборния кодекс, Указ №102 на Президента на Република България от 09.04.2024 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г. /покана за консултации за избор на СИК-ове/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 91 от Изборния кодекс, Указ №102 на Президента на Република България от 09.04.2024 г. за насрочване на избори

Прочети повече

Работно време на Център за административни услуги в края на годината

Уважаеми граждани на община Горна Малина, уведомяваме Ви, че поради годишно приключване на деловодните системи, на дата: 29.12.2023 г., деловодството ще работи с граждани до 12:00 ч.. От отдел: „АПИТО“

Прочети повече

Търг с явно наддаване за продажба

Със Заповед № 06 от 08.01.2024 год. е открит повторен публичен търг за провеждане търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II /отреден

Прочети повече

Електронно-административни услуги за предстоящите на 29 октомври 2023 г. местни избори

Уважаеми съграждани, На Портала за централизицано заявяване на електронни услуги са публикувани 6 броя електронни услуги, свързани с местните избори на 29.10.2023 г.: 3303 Вписване в избирателния списък по настоящ

Прочети повече