Екология

От 09.05.2023 г. стартира разделното събиране  на растителни биоотпадъци
от домакинствата на територията на община Горна Малина
Разделното събиране на биоотпадъци е важен елемент от грижата за чиста околна среда, по-малко количество депонирани отпадъци и повече спестени ресурси. Разделно събраните биоотпадъци се превръщат в ценен компост – храна за почвата, органичен почвен подобрител или от тях се произвежда био-газ.
Призоваваме гражданите да събират разделно образуваните растителни биоотпадъци – цветя, трева, сено, листа, отпадъци от подрязване на храсти – напълно нарязани и надробени /без едри клони/ в полиетиленови чували. Пълните чували да се поставят до най-близкия контейнер за битови отпадъци в деня, предхождащ деня за транспортирането им. Разделно събраните биоотпадъци ще се транспортират два пъти седмично, с техника на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно следния график:
– във вторник – Горна Малина, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Априлово и Долна Малина;
– в сряда – Стъргел, Горно Камарци, Долно Камарци, Осойца, Негушево, Макоцево, Чеканчево, Саранци

Благодарим Ви!


Обяви с вх. № 26.00-237-/1/ от 06.01.2023 год. до заинтересованите лица и общественост на засегнатото население, че има инвестиционно предложение на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от „СИ-КА-ТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за:
монтиране и експлоатация на Открит, двувалов смесител за хомогенизация и охлаждане на полимерни композити на база силиконови еластомери;
монтиране и експлоатация на Смесителна линия за хомогенизация на полимерни композити на база силиконови еластомери;
монтиране и експлоатация на Каландрова линия;
монтиране и експлоатация на ротационна преса за вулканизация /AUMA/;
монтиране и експлоатация на Стрейнираща линия за хомогенизация на полимерни композити на база силиконови еластомери.


Писмо с вх. № 26.00-178-/10/ от 05.07.2023 год. относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в с. Горна Малина, община Горна Малина


Писмо с вх. № 24.00-59 от 22.05.2023 год. относно продължаване срока на действие на разрешително за возовземане от подземни води № 11530494 от 16.09.2016 год. от ПИ с идентификатор 22647.53.15, м. „Стопански двор“, землището на с. Долно Камарци, община Горна Малина от „ТК – ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ – ДОЛНО КАМАРЦИ“


Обява с вх. № 03.00-80-/57/ от 05.05.2023 год. относно инвестиционно предложение за изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в ПИ 16314.40.29 в м. Умен дол, в землището на с. Горна Малина


Писмо с вх. № 32.00-13-/3/ от 25.10.2022 год. относно инвестиционно предложение за изграждане на седем жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 70127.20.112, с. Стъргел


Обява с вх. № 26.00-27 от 14.02.2022 год. до заинтересованите лица и общественост на засегнатото население, че има инвестиционно предложение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за „Преустройство, реконструкция и пристрояване на подпокривно ниво в млекопреработвателно предприятие, закупуване на иновативна поточна линия и инвестиции за опазване на околната среда – изграждане на комбинирана автономна система за собствени нужди“ от „ЛАКТАН“ ЕООД
Заповеди, определящи услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Горна Малина, а именно:
  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битови отпадъци в депо;
  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Заповед № 304 от 28.10.2022 год. – за 2023 год.

Заповед № 378 от 27.10.2021 год. – за 2022 год.

Заповед 292/2019 г. – виж тук

Заповед 262/2018 г. – виж тук