Местни данъци и такси

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ПИН КОД


ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2022 г. по ЗМДТ

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ

До 31 януари:
1. Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
2. Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък според декларираните данни, ползват отстъпка от 5 на сто.

До 28-ми февруари:
Подаване на данни по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.

До 30 април:
1. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
2. Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
3. Плащане на такса за притежаване на куче за цялата текуща година.
4. Плащане на втора вноска на патентен данък за второ тримесечие.

До 30 юни:
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
2. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.

До 31 юли:
Плащане на трета вноска на патентен данък за третото тримесечие.

До 31-ви октомври:
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на такса битови отпадъци за текущата година.
3. Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
4. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на текущата година.
5. Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.

До 31-ви декември:
Подаване на декларация за ползване на съдове за битови отпадъци за следващата година.

II. ОБЩО ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ

До 15-то число:
Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.


 

ОБРАЗЦИ
– Декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5, ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
– Искане за издаване на вид документ
Декларация за освобождаване от такса смет
– Искане за данъчна оценка


БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC CODE: UNCRBGSF


КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА СМЕТКИ 7311
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07