Обява от общинска служба по земеделие

Общинската служба по земеделие гр. ЕЛИН ПЕЛИН ОФИС ГОРНА МАЛИНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на

Прочети повече

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Прочети повече

Извършена проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“

Протокол от заседание на комисията, назначена със Заповед № 43/22.02.2023 г. на кмета на община Горна Малина за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския

Прочети повече

Забрана за паша в горските територии

Заповед № 44 от 22.02.2023 год. на Кмета на община Горна Малина за забраняване пашата на селскостопански животни в горските територии – държавна собственост през 2023 год.

Прочети повече

Създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г.

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис Горна Малина, Ви уведомява за изготвени заповеди, съгласно чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,

Прочети повече

Обява от общинска служба по земеделие

Общинската служба по земеделие гр.ЕЛИН ПЕЛИН ОФИС ГОРНА МАЛИНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри

Прочети повече

Обява

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис Горна Малина уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на

Прочети повече