„Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Макоцевска в регулационните граници на с. Долно Камарци, община Горна Малина“

Приложения