Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 год.

 

Проект

Реализация

„Грижа в дома община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05SFPR002-2.001-0224-C01 от 10.04.2023 год., със срок на изпълнение до 10.05.2024 год. и с максимален размер на БФП до 291 218.57 лева.