Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 год.

Проект

Реализация

„Топъл обяд в Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05SFPR003-1.001-0018-C01 от 18.11.2022 год., със срок на изпълнение до 30.09.2025 год. и с максимален размер на БФП до 286 440.96 лева.