Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна Малина, община Горна Малина”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Проектът е изпълнен, отчетен е през м. май 2022 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 849 338,14 лв.
„Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осойца, с. Долно Камарци“ Проектът е изпълнен, отчетен е през м. декември 2023 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 1 247 693,60 лв.