Община Горна Малина, търси да назначи експерт „социални политика и проекти“ в Отдел: Еврофондове, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността:
– образование – висше, специалност: социални дейности, социална педагогика, психология или други релевантни специалности, управление на проекти;
– минимален професионален опит – не се изисква;
– вид на правоотношението – трудово.
2. Основна цел на длъжността: Социални политики и дейности, проекти, както и секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви.
3. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатът да познава и прилага нормативни актове свързани с изпълнението на длъжността; способност да планира и организира работата си; добри компютърни, комуникативни умения и работа в екип;
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.
5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в община Горна Малина, деловодство – гише 1 в Центъра за услуги и информация на гражданите с работно време: 08.00 часа – 17.00 часа.
6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в срок до 19.04.2024 г.