Покана за публично обсъждане на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Малина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.
В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), община Горна Малина предоставя на населението услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци, както и дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2024 г. са предвидени средства в размер на 1 398 950 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на община Горна Малина до Общински съвет – Горна Малина относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2024 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Горна Малина през 2024 г.
Публичното обсъждане на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г., ще се проведе на 12.02.2024 г., от 11:00 ч. в зала 9, втори етаж, общинска администрация.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез общественото му обсъждане, изразяващо се в представяне на писмени предложения по проекта за решение на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ №1, както и на електронния адрес на общината gmalina@gornamalina.eu, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общинска администрация – Горна Малина или от публикувания проект за решение.

Докладна записка и приложения към нея