Обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина за периода 2023 – 2027 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина за периода 2023 – 2027 г.
Обсъждането ще се проведе на 15.01.2024 г. (понеделник), от 09:00 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9.
Общинското ръководство кани гражданите на общината, общинските съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки относно управлението и разпореждането с общински имоти за 2024 година.
Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост, управлението й, придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите — общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. Разработването на настоящата стратегия е продиктувано не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация.
Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Програмата на e-mail адрес: gmalina@gornamalina.bg или на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Горна Малина за периода 2023 – 2027 г.