Обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Горна Малина за 2024 г.

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Горна Малина, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Горна Малина за 2024 г.
Обсъждането ще се проведе на 15.01.2024 г. (понеделник), от 10:00 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9.
Общинското ръководство кани гражданите на общината, общинските съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки относно управлението и разпореждането с общински имоти за 2024 година.
В програмата са дадени прогнози за очакваните приходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане и при необходимост внасянето им като непарична вноска в капитала на търговски дружества; учредяване на ограничени вещни права или предоставяне на концесия; необходимостта от нови имоти или замени и способите за тяхното придобиване.
Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Програмата на e-mail адрес: gmalina@gornamalina.bg или на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Горна Малина за 2024 г.