Обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи собственост на Община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина организира обществено обсъждане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, собственост на Община Горна Малина.
Обсъждането ще се проведе на 15.01.2024 г. (понеделник), от 09:30 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9.
Общинското ръководство кани гражданите на общината, общинските съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки относно управлението и разпореждането с общински имоти.
С проекта на Наредбата се цели постигане в максимална степен на безпристрастност, прозрачност, ефективност и опазване на обществения интерес при изпълнение на процедурите по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Горна Малина.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Програмата на e-mail адрес: gmalina@gornamalina.bg или на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, собственост на Община Горна Малина

Мотиви към проекта на Наредба