“Грижа в дома в община Горна Малина”

Към 10 ноември 2023 год. Община Горна Малина вече обслужва 43 потребителя на интегрирани здравно – социални услуги на територията на цялата община в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0224-C01 “Грижа в дома в община Горна Малина” по процедура „Грижа в дома“ от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 10.05.2024 г.
Дейностите по проекта са насочени към потребители с адрес на територията на община Горна Малина, като целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.
След извършен подбор от екипа по проекта, към момента са наети 11 лица на длъжност „Социален асистент”, 1 бр. медицинска сестра и 1 бр. психолог на 4-часов работен ден.
В рамките на проекта са одобрени да бъдат наети поне 13 лица на длъжност „Социален асистент”, 2 бр. медицински сестри и 2 бр. психолози на 4-часов работен ден, за това желаещите трябва да притежават поне основно образование, да са физически и психически здрави и с психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевите групи по проекта. За медицинските сестри и психолози следва да се представят и дипломи за завършено образование.
Основните задължения на наетите социални асистенти са: предоставянето на услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови услуги.
Медицинската сестра изпълнява първични медицински дейности. Нейните основни задължения са: измерване на кръвно налягане, осигуряване на помощ в процеса на закупуване на лекарства, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим. А психолога оказва психологическа подкрепа и съдействие на лицата, които имат нужда.

Желаещите да работят по проекта е необходимо да представят: заявление по образец, медицинско свидетелство от личния лекар, автобиография, диплома за завършено основно образование в административната сграда на Община Горна Малина.

Лицата желаещи да ползват интегрирани здравно – социални услуги могат да подават заявление по образец при кметовете/кметските наместници на населените места или в общинска администрация – отдел „Еврофондове, проекти и програми“.

Лице за контакт: инж. Стоянка Дончева тел.: 0885 999 842