Уведомление с № 94.М-163-(4) от 23.10.2023 г. за изработен на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 03705.43.5, м. „Ямака“ по КККР на с. Белопопци