Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. , отчет за изпълнение на средствата на Европейския съюз и отчет за общинския дълг

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА МАЛИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местни дейности и съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Горна Малина

К А Н И

Жителите на общината, представители на бизнеса и НПО–та на 27.06.2023 г. от 10.30 часа в зала 9 ет. 2 в сградата на общината за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 г., ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТЧЕТ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се подават в деловодството на общината, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането.

Всички заинтересовани могат предварително да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на Община Горна Малина – www.gornamalina.bg – секция администрация – бюджет – община.