Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам на вниманието на жителите на община Горна Малина, Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Проектите са придружени от мотиви за приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Предложения и становища по Проектите се приемат в деловодството на общината и на e-mail: gmalina@gornamalina.eu, в срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, считано до 21.03.23 г.
Общественото обсъждане ще се състои на 22.03.2023 г./сряда/, от 10:00 часа, зала № 9, Общинска администрация, пл. „Родолюбие“ № 1, Горна Малина.

Мотиви за приемане на Проектите на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво в община Горна Малина
1. Причини, които налагат приемането:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 35 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, са изготвени Проект на Анализ на потребностите от социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Проект на Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво в община Горна Малина.
2. Целите, които се поставят:
1. Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
2. Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ:
За Анализа на потребностите от социалните услуги на общинско и областно ниво и Предложението за планиране в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет не са необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати:
1. Създадени условия за законосъобразност, ефективност и целесъобразност при планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
2. Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Национална карта на социалните услуги.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите Проекти на Анализ на потребностите от социалните услуги на общинско и областно ниво и Предложението за планиране в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, не противоречат на европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя.