Проект на Правила за условията и реда за субсидиране на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Горна Малина

На основание чл. 77 във връзка с чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, община Горна Малина уведомява всички заинтересовани лица и организации, че могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Правила  за условията и реда  за субсидиране на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Горна Малина.

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Горна Малина.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на Правилата чрез публикуваните по-долу приложения.

Предложения и становища по Проекта се приемат  в деловодството на общината и на e-mail: gmalina@gornamalina.eu, в срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, считано до 21.03.2023 г.

Общественото обсъждане ще се състои на 22.03.2023 г. /сряда/, от 11:00 часа, в Зала № 9 на Общинска администрация, пл. „Родолюбие“ № 1.

МОТИВИ:

  1. Причини, които налагат приемането.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет приема Правила, с които урежда въпроси от местно значение. В резултат на извършен задълбочен преглед и анализ на действащата нормативна уредба, е необходимо от фактическа и правна страна да се приемат Правила за условията и реда за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата за спорт в община Горна Малина.
С приемането на Закона за физическото възпитание и спорт, в сила от 19.01.2019 г. и по конкретно чл. 133, ал. 4, възниква необходимост от приемане на правила за условията и реда за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата за спорт в община Горна Малина.
При изработването на проекта  са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
2. Цели, които се поставя:
2.1. прецизиране на критериите при оценка на постиженията на спортните клубове;
2.2. постигане на законосъобразност, обективност, публичност и прозрачност при финансирането на спортните клубове на територията на община Горна Малина, чрез създаване на ясни условия за финансовото им подпомагане.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Правилата.
Общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се определя съобразно възможностите на бюджета на Общината и се приема с решение на Общинския съвет за бюджета на текущата година на Община Горна Малина.
За административното прилагане на Правилата не са необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
4.1. При постигане на целите по т. 2 очакваните резултати са следните:
– прецизиране и подобряване на процедурата за финансово подпомагане за спортни клубове;
– равнопоставеност между индивидуалните и колективни спортове;
гарантиране на законосъобразно и целесъобразно разходване на публични  средства.
4.2. Приемането на Правилата ще допринесе за подобряване работата на спортните клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и планиране на средства за реализиране на спортния им календар. Това от своя страна ще допринесе за постигане на по-добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно развитие на детско-юношеския спорт.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият Проект на Правила за условията и реда  за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и разпределение на средствата за спорт в община Горна Малина е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в това число – в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

С пълния текст на Правилата можете да се запознаете тук.