Търг с явно наддаване на 05.07.2022 год.

Заповед № 131 от 30.05.2022 год. на Кмета на общината за откриването на търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост: помещение от 13 кв. м., разположено в масивна двуетажна сграда /Читалище и кметство/, изградена в УПИ XVI, в кв. 13

Заповед № 171 от 07.07.2022 год. на Кмета на общината за определяне на наемател, след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост: помещение от 13 кв. м., разположено в масивна двуетажна сграда /Читалище и кметство/, изградена в УПИ XVI, в кв. 13