Търг с явно наддаване на 11.03.2022 год.

Заповед № 27 от 01.02.2022 год. на Кмета на общината за откриването на търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост

Заповед № 61 от 16.03.2022 год. на Кмета на общината за определянето на наемател след проведен търг за отдаване под наем  на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост