Публичен търг с тайно наддаване на 11.03.2022 год.

Заповед № 28 от 01.02.2022 год. на Кмета на общината за откриването на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Заповед № 60 от 16.03.2022 год. на Кмета на общината за определянето на наемател след проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост