Търг с явно наддаване

Заповед № 308 от 14.09.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46231.39.175, с площ от 3 341 кв. м.

Заповед № 363 от 21.10.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46231.39.175, с площ от 3 341 кв. м.

Заповед № 379 от 01.11.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател на поземлен имот с идентификатор 46231.39.175, с площ от 3 341 кв. м.