Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 год.

 

Проект

Реализация

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05M9OP001-2.101-0128 от 26.05.2020 год., със срок на изпълнение до 31.12.2020 год. и с общата стойност на верифицираните разходи  в размер на 55 736,06 лева.
„Патронажна грижа + в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05M9OP001-6.002-0201-C01 от 05.10.2021 год., със срок на изпълнение до 04.11.2022 год. и с обща стойност на верифицираните в размер на 50 187,20 лева.