Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 год.

Проект

Реализация

2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ Община Горна Малина е бенефициент по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г. чрез Агенция за социално подпомагане на проект № 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“с партньорско споразумение BG05-2305-1 от 24.03.2015 г. Общ брой часове 2 400 за предоставяне на услугата „личен асистент“ за периода от 21.05.2015 г. до 01.03.2016 г. Кандидатствали и оценени са 30 лични асистенти и 30 потребители на услугата. От 21.05.2015 г. са назначени 21 лични асистенти на 21 потребители на услугата. Към 01.12.2015 г. назначените са 25 лични асистенти на 25 потребители на услугата. Всички кандидати за лични асистенти са преминали обучение.
Проект BG051PO001-1.1.03 „Нов избор развитие и реализация” На 14.08.2012 год. приключи обучението по двете специалности. 44 души успешно преминаха изпитите и имат удостоверение за професиите „Работник в озеленяването“ и „Помощник пътен строител“.
От 03.09.2012 г. общината назначи 40 от преквалифицираните работници с редовни трудови договори на 8 часов работен ден, за срок от 9 месеца. В 13 населени места се извършват дейности по поддържане и почистване на зелените площи, тротоари, банкети, речни корита и др. Работата се контролира и отчитана периодично. Договорите за работа на 40 човека бяха прекратени от 03.06.2013 год., поради изтичане срока на горепосочените договори.
Проект BG05M90PO01-1005.0001 „Обучения и заетост за младите хора” Община Горна Малина е бенефициент по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г. чрез Агенция по заетостта на проект BG05M90PO01-1005.0001 „Обучения и заетост за младите хора” с договор № ОЗМ -1-18-05-156≠5 от 02.03.2016 г. Срок: 6 месеца Стойност: 19 177,20 лв. От Бюро по труда гр. Ихтиман по направена заявка по проекта бяха насочени безработни младежи за следните длъжности: „Технически сътрудник”, „Младши специалист МДТ”, „Технически изпълнител – архив”, „Младши счетоводител”, Младши специалист „Европейски и вътрешни проекти”. На 11.03.2016 г. шест младежи до 29 годишна възраст, сключиха договори с община Горна Малина за срок от 6 месеца, считано от 14.03.2016 г. За срок от 3 месеца ще имат наставници, които ще ги въведат в основните дейности и отговорности на заеманата от тях длъжност.