„Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“

„Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на информационни стикери и информационни дипляни” и Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на информационен банер, информационна табела, организиране и провеждане на публични събития и официални церемонии, изработка на промоционален филм, изработване, доставка и монтаж на билборд”

Приложения