Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива