Обявление за разрешение изработването на ПУП-ПЗ за м. „Барата“, с. Горна Малина