Покана за обществено обсъждане на Проект предложение за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2023 – 2026 г“

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.З от АПК
Кметът на Община Горна Малина
КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
на 15.09.2023 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Горна Малина на обществено обсъждане на:

Проект предложение
„Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2023 – 2026 г“

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Горна Малина, чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: gmalina@gornamalina.bg ши в деловодството на Община Горна Малина на адрес: с.Горна Малина, пл. ’’Родолюбие” № 1