Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ИПР за с. Горна Малина