Обявление на основание 124 б, ал.2 от ЗУТ относно издадена заповед за изработване на ПУП-ИПУР за с. Горна Малина

Created PDF