Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 год.

  Проект Реализация „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05M9OP001-2.101-0128 от 26.05.2020 год., със

Прочети повече

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 год.

Проект Реализация „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“ Проектът е със сключен Договор за БФП с №

Прочети повече

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“ Община Горна Малина е бенефициент по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г. чрез Агенция за социално подпомагане на проект № 2014BG5M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности

Прочети повече

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни” Проектът е

Прочети повече

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год.

Проект Реализация „Укрепване на свлачище в с. Стъргел” Проектът е изпълнен и отчетен. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 136 463,55 лв. „Осигуряване на общинска образователна инфраструктура

Прочети повече

Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

В края на 2017 г. чрез Национално сдружение на общините в Република България се проведе конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение

Прочети повече

Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

От месец февруари 2017 г. в община Горна Малина стартира Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът има за цел да подпомогне образователната

Прочети повече