Конкурс „Домашно вино с традиции в община Горна Малина“ 8 – 17 февруари 2024 г.

Вярваме, че традициите, обичаите и ритуалите из българските земи за приготвяне на вкусно домашно вино не са забравени. Както не се забравят и корените ни! Нека пазим традициите и им

Прочети повече

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година на Община Горна Малина

Уважаеми съграждани, предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2024 година. Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са

Прочети повече

Заседание на Общинския съвет през януари

На 26.01.2024 год. /петък/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 24.01.2024 год. /сряда/.

Прочети повече

Покана за публично обсъждане на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Горна Малина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване

Прочети повече

„Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София“)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция

Прочети повече

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“. Обучението ще бъде финансирано по Националния план

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед № 372 от 14.12.2023 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – обособена част от имот –

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед № 371 от 14.12.2023 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – обособена част от имот –

Прочети повече