Прием на документи от кандидати за социални асистенти и потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Горна Малина е одобрена за доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която се финансира от държавния бюджет на Република България за предоставяне на услугата на 24 потребители на територията на община Горна Малина.

В чл. 93 от Закона за социалните услуги социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е подробно регламентирана. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– лица/деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:
– Заявление по образец;
– Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
– Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
– Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
– Медицински протокол на ЛКК (копие);
– Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
– Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
– Пълномощно (ако заявлението не се подава лично).
– Други документи (при необходимост).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявления се подават от в Центъра за услуги и информация на гражданите, I етаж, в сградата на Община Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.