Покана

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА ОРГАНИЗИРА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА” И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ КЪМ МОМЕНТА ПО НЕГО, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР № BG05SFPR002-2.001-0224-С01 ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
28.03.2024 г. /четвъртък/ от 10.00 часа
на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие”№ 1, зала № 9