Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“. Обучението ще бъде финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост.
В него могат да се включат безработни и заети лица, като фокусът ще бъде върху лицата в неравностойно положение, тези без дигитална грамотност, лица от ромски произход, лица с ниско равнище на образование, с ниски/или без дигитални умения, по-възрастни лица и други.
Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица, в случай на дневна присъствена форма.
Обучението ще се извършва по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Продължителността му ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp[2]) и не по-малко от 45 учебни часа за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp). Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово равнище.
Всяко безработно или заето лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по КК 4 „Цифрова компетентност“, следва да попълни електронно заявление, което може да бъде достъпено от сайта на Агенция по заетостта.
В заявлението за участие лицето следва да попълни всички задължителни полета, да избере предпочитаното от него обучение, предпочитания доставчик на обучение, форма на обучение, място и адрес на провеждане на обучението.
След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. При одобрение на кандидатурата ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи отговор с мотивите.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обучението с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната.