Търг с явно наддаване за продажба

Със Заповед № 06 от 08.01.2024 год. е открит повторен публичен търг за провеждане търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II /отреден за „Училище и детски дом“/, в кв. 24, с площ от 2 856 кв. м. по действащия регулационен план на с. Белопопци, първоначално обявен със Заповед № 352 от 29.11.2023 год. на кмета на общината.

Приложения