Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Със Заповед № 08 от 08.01.2024 год. на кмета на общината е обявен за провеждане търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 90 кв. м., находящо се в масивна сграда на един етаж със застроена площ от 500 кв. м., в УПИ I – ресторант, парк и младежки клуб, в кв. 30, по действащия регулационен план на с. Долна Малина, първоначално обявен със Заповед № 351 от 29.11.2023 год. на кмета на общината.

Приложения