Община Горна Малина получи финансиране по проект “Грижа в дома в община Горна Малина“

Община Горна Малина стартира изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.001-0224-C01 “Грижа в дома в община Горна Малина” по процедура „Грижа в дома“ от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, на обща стойност 291 218,57 лева, от които 203 853,00 лв. са финансиране на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд плюс. Срок на изпълнение – до 10.04.2024 г.
Дейностите по проекта ще са насочени към потребители с адрес на територията на община Горна Малина, като целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.
След извършен подбор от екипа по проекта, ще бъдат наети поне 13 лица на длъжност „Социален асистент”, 2 бр. медицински сестри и 2 бр. психолози на 4-часов работен ден. Желаещите трябва да притежават поне основно образование, да са физически и психически здрави и с психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевите групи по проекта. За медицинските сестри и психолози следва да се представят и дипломи за завършено образование.
Основните задължения на наетите социални асистенти ще бъдат: предоставянето на услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови услуги.
Ще бъде наета медицинска сестра, която ще изпълнява първични медицински дейности. Нейните основни задължения ще са: измерване на кръвно налягане, осигуряване на помощ в процеса на закупуване на лекарства, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим. А психолозите ще оказват психологическа подкрепа и съдействие на лицата, които имат нужда.

Желаещите да работят по проекта е необходимо да представят: заявление по образец, медицинско свидетелство от личния лекар, автобиография, диплома за завършено основно образование в административната сграда на Община Горна Малина.

Лицата желаещи да ползват интегрирани здравно – социални услуги могат да подават заявление по образец при кметовете/кметските наместници на населените места или в общинска администрация – отдел „Еврофондове, проекти и програми“.

Лице за контакт: инж. Стоянка Дончева тел.: 0885 999 842